Ledenvergadering 24 maart

Uitnodiging ledenvergadering 24 maart 2011

Beste leden,

Bij deze willen we u van harte uitnodigen voor de ledenvergadering 2011

Datum: Donderdag 24 maart 2011
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Zandput, Serooskerke

Agenda
1. Opening en welkom
2. Notulen van de vorige vergadering
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Ingekomen stukken
5. Mutaties & benoeming bestuur
6. Jaaroverzicht penningmeester en verslag kascommissie
7. Nieuws van de Federatie
8. N57
9. Veers DNA
10. Rondvraag
11. Sluiting

Zonder tegenbericht rekent het bestuur op uw aanwezigheid